Opzeggen lidmaatschap


Opzeggen van het lidmaatschap (verenigingsjaar loopt van 1 april tot 1 april van het volgende jaar) dient plaats te vinden voor 30 december* en wel schriftelijk, bij voorkeur via onderstaand formulier. Bij het NIET TIJDIG opzeggen is 25,- Euro verschuldigd i.v.m. de kosten die de vereniging toch moet maken. Opzeggen na 1 april is niet meer mogelijk voor het lopende seizoen, contributie is dan geheel verschuldigd en de opzegging zal dan voor het jaar daarna doorgevoerd worden. Indien men bij de ledenadministratie voor 1 oktober van het volgende jaar met een doktersattest kan aantonen dat de rest van het verenigingsjaar spelen niet meer mogelijk is, kan 50% van het restantdeel van het contributiegeld worden teruggekregen.

*Jeugdleden tot 18 jaar: Hier bestaat het seizoen uit 2 delen: opzeggen vóór 1 april of vóór 30 september