Accomodatie en gebruik banen

Afhangsysteem
In onze vereniging geldt een afhangsysteem bij het vrij tennissen. Dit systeem geldt zowel voor de gravel- als voor de provisionbanen.
Er wordt gebruik gemaakt van het elektronisch afhangsysteem. Met uw geldige KNLTB lidmaatschappas van de TTV kunt u via een kaartlezer en een touchscreen (in het kleine paviljoen) afhangen op de eerst vrijkomende baan.
In het zomerseizoen moet door iedereen, ook de jeugd, worden afgehangen. Ook in het winterseizoen dient op de provisionbanen de gehele dag te worden afgehangen. Op het afhangsysteem is af te lezen op welke tijdstippen welke banen vrij komen. Via internet kunt u thuis kijken welke banen beschikbaar zijn. Vanuit thuis een baan reserveren is niet mogelijk.
Indien er spelers/speelsters, die niet hebben afgehangen, op de banen staan, kunnen die door andere leden verzocht worden plaats te maken. Het is dus wel zaak dat je altijd je geldige pasje meebrengt.

Afhangtijden regeling
De regels voor het afhangen zijn zo eenvoudig mogelijk gehouden. Er wordt verondersteld dat iedereen ermee bekend is.
Voor het toezicht en de handhaving van de met elkaar binnen TTV afgesproken regels  hebben alle leden -dus niet alleen het bestuur- verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor de baan (afhang)regels.
Deze regeling gaat in per april 2008 en is opgesteld naar aanleiding van een gedachtenwisseling in de Algemene Ledenvergadering van maart 2008.
Er is toen door leden de nadrukkelijke wens uitgesproken om afhangtijden (van singelaars) aan te passen en misbruik van het afhangsysteem aan te pakken.

Regels
1. Bij vrij tennissen moet altijd het afhangsysteem worden gebruikt. Dit geldt zowel in het  zomerseizoen, als tijdens het winterseizoen. In het afhangsysteem (en van thuis uit via internet) is te lezen op welke tijdstippen, welke banen vrij zijn.
2. De speeltijden per afhangbeurt zijn bij:
singelen:          2 passen afhangen    45 minuten
amerikaantje:    3 passen afhangen    45 minuten
dubbelen:         4 passen afhangen    60 minuten
3. Er wordt voor één bepaalde tijdsperiode afgehangen. Wanneer iemand op de baan staat, dient dit ook in het systeem te zijn gereserveerd.
4. Pas ná afloop van de speelperiode mag voor een nieuwe periode worden afgehangen. Het is dus niet toegestaan om tijdens een speelperiode een vervolgperiode te reserveren.
5. Alleen wanneer er na het einde van de speeltijd geen andere leden willen spelen, mag een volgende periode worden afgehangen.
6. Indien er spelers op de baan staan die niet afgehangen hebben, kunnen die door anderen leden worden verplicht plaats te maken.
Sanctie beleid:
Overtreding van de regels of misbruik van het afhangsysteem is natuurlijk niet toegestaan.
Leden kunnen -als men zich daartoe geroepen voelt- andere leden aanspreken op misdragin-gen
Óók kan het lid dat de overtreding of misbruik constateert, dit melden per brief aan de secretaris van TTV, Donkerstraat 44, 4847 EJ te Teteringen.
Alle meldingen dienen schriftelijk te worden gedaan. Mondelinge meldingen worden dus niet door het bestuur behandeld.
Het bestuur neemt vervolgens kennis van de melding en informeert de persoon/personen ten aanzien van wie een melding is gedaan -door middel van een brief- over de ontvangen bemerkingen. Ook worden aan de betrokkenen de mogelijke vervolgstappen bij eventuele herhaling kenbaar gemaakt.
Wanneer een tweede schriftelijke melding over dezelfde persoon/personen  wordt ontvangen, zal het bestuur hoor en wederhoor gesprekken gaan voeren. Afhankelijk van het bevindt van zaken kan een schriftelijke waarschuwing worden gegeven.
Een derde melding bij het bestuur kan – opnieuw na hoor en wederhoor – leiden tot tijdelijke speelrecht ontzegging (schorsing) en het elektronisch onklaar maken van de tennispas.

Bestuur TTV/april 2008

Baanindeling en baangebruik

1. Op dinsdagavond zijn vanaf 19.00 uur alle gravelbanen voor de toss-avond.
(Training op baan 11 tot 19.15 uur).
2. Elke woensdagmorgen is er van 08.45-11.30 uur koffie-toss-tennis voor dames en heren op maximaal 7 gravelbanen en 2 provisionbanen. (zie verenigingsactiviteiten)
3. Elke maandag- en vrijdagmorgen van 8.30 – 10.30 uur komen leden in de categorie senioren 55+ bij elkaar om te tennissen. Zij hebben de beschikking over de banen 1 t/m 6, op overige banen moet worden afgehangen.
4. In het zomerseioen is er team-tennis op vrijdagavond. Tijdens de competitie is team-tennis op zondag.
5. Evenementen voor junioren worden op baan 1 t/m 6 gehouden.
6. Iedereen wordt dringend verzocht om na het gebruik van de banen (gravel en provision) deze te slepen en de sleepnetten weer op te hangen. (Het ophangen van sleepnetten verlengt de levensduur van deze netten.) Let op: bij regen mag er absoluut niet gesleept worden (ook niet om plassen weg te halen, dit is heel slecht voor de banen !!).
7. Indien u iemand ziet die de baan verlaat zonder deze eerst te hebben gesleept, wijs hem/haar hier dan vriendelijk op.
8. Sleepnetten niet op de sproeikoppen laten liggen. Dit is uitermate belangrijk i.v.m. de, ook in de nacht werkende, automatische sproei-installatie. Dus ophangen! Alleen door steeds te slepen houden wij de banen goed !!!

Gebruik van de provisionbanen tijdens vorst en sneeuw

Tijdens vorst en sneeuw gelden er speciale regels voor het bespelen van de provisionbanen. Deze luiden als volgt:
– Bij sneeuw de provisionbanen niet betreden en zeker niet bespelen.
– De gevallen sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen. Het is dus niet toegestaan de sneeuw met een sneeuwschuiver of bezem te verwijderen.
– Bij ijzel de privisionbanen niet gebruiken
– Bij opdooi – na een periode van vorst – kan er niet worden gespeeld.
– Tijdens een droge vorstperiode tot –10 graden kan er normaal op de provisionbanen worden gespeeld.

Padel spelen in de winter
Padel kan in principe het hele jaar door worden gespeeld, maar winterse omstandigheden kunnen de bespeelbaarheid van de padelbanen wel beïnvloeden. Kort samengevat kan er NIET worden gespeeld bij: sneeuw, ijzel, rijp en opdooi na een langere vorstperiode.