Vertrouwenspersoon

Verantwoordelijkheden vertrouwenscontactpersoon


TTV-leden kunnen geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag die intermenselijke relaties frustreren, zoals discriminatie, pesten, bedreigingen, agressie en (ook seksueel) intimiderend gedrag.

Een lid kan ‘n kwestie altijd bij ’n organiserende commissie of TTV bestuur aan de orde stellen.

Men kan er ook voor kiezen met een (onafhankelijke!) vertrouwenscontactpersoon in gesprek te gaan.
De vereniging heeft, in het kader van haar Gedragsprotocol, 2 vrouwen bereid gevonden deze rol op zich te nemen, een man zal nog worden toegevoegd. Het zijn Marloes de Greef-Pieterse en Angela Hendrickx.

De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van leden die lastig zijn gevallen en hulp en advies nodig hebben.
Er wordt vervolgens nagegaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.

Ook kan het lid worden geïnformeerd over andere oplossingsmogelijkheden als het indienen van een klacht bij een commissie of het bestuur. En het desgewenst begeleiden als het lid de zaak formeel aan de orde wenst te stellen.

De vertrouwenscontactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden en er is geheimhoudingsplicht.

In geval de vertrouwenscontactpersoon dat wenselijk acht, kan collegiaal contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van Breda Actief, de vertrouwenspersoon van GGD West-Brabant en/of  NOC*NSF met wie ’n situatie (vertrouwelijk) kan worden besproken.

Jaarlijks wordt het bestuur van TTV door de vertrouwenscontactpersoon geanonimiseerd geïnformeerd over ’t aantal en (als ’t kan) de aard van de kwesties, die zich binnen TTV hebben voorgedaan.

Marloes de Greef-Pieterse
Angela Hendrickx