Bestuursmededelingen

Bestuursmededelingen                                        Datum 27-01-2020

 1. Er komt een nieuwe procedure voor het ophalen van de sleutel/openen paviljoen voor de bardienst. Werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd. De leden zullen hierover geïnformeerd worden.
 2. Er wordt een aparte trainer voor Padel aangesteld (Arwin). Deze gaat zich bezig houden met alle zaken rondom Padel. Paul Honig blijft de tennistrainer.
 3. Er gaan 7 teams meedoen aan de voorjaarscompetitie Padel.
 4. Er is door de werkgroep”beleidsplan” een concept Beleidsplan aan het bestuur voorgelegd. Hierin staan zaken waarop het bestuur zich mogelijk de komende 5 jaar kan gaan richten. Het bestuur moet hierin nog keuzes maken. Er wordt een voorlichtingsavond georganiseerd voor de leden.
 5. De TC/JC is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
 6. De Vrijwilligers (bedank) dag vindt plaats op 8 maart.

Bestuursmededelingen                                  Datum 9-12-2019

 1. Het bestuur is voornemens een investeringsoverzicht te maken voor zaken als plaatsen kinderspeelapparaten, plaatsen toeschouwersbanken voor banen 4 en 6, Ledverlichting, padelverlichting, aanpassing serre) zodat duidelijk is welke en of investeringen kunnen plaatsvinden
 2. Alleen een competitielidmaatschap wordt toegestaan. De kosten bedragen voor deelname tenniscompetitie 50 EUR en voor padelcompetitie 40 EUR (buiten de kosten per team voor deelname aan de competitie) en geldt maximaal 1 persoon per competitieteam. De kosten zijn per competitie (voorjaar/najaar)
 3. Verlichting bij fietsenstalling is vervangen. De lantaarnpaal is nog niet gerepareerd door de gemeente
 4. De smashcourtbanen 9 -12 zijn door de gemeente gekeurd. De verwachte levensduur is tot minimaal 2024 voor baan 9-10 en 2027 baan 11-12
 5. De penningmeester is bezig met opschonen van al onze verzekeringen wat tot een besparing voor de club zal leiden

Bestuursmededelingen                                Datum 10-04-2019

 1. Op 12 mei vindt een feestelijke Open dag plaats bij TTV. Opening van de Padelbanen en Jeu de Boules en aandacht voor tennis. Verschillende clinics zullen worden gegeven en spelletjes voor de kinderen. Er wordt geflyerd om hier aandacht voor te vragen.
 2. De prijzen van de consumpties in het clubhuis zullen niet worden verhoogd dit jaar, ondanks de BTW verhoging en verhoging van de inkoopprijzen.
 3. Het bestuur is zich aan het beraden over een nieuwe bestuursvorm.
 4. Via de Insight Tennisacademy is een ervaren padeltrainster beschikbaar: Cindy Huberts.
 5. Er heeft een kennismakingsmoment plaats gevonden voor nieuwe leden.

Bestuursmededelingen                             Datum 04-02-2019

 1. Op maandag 11 februari wordt begonnen met de aanleg van de Padel en Jeu de Boulesbanen. Er wordt een Open Dag georganiseerd om de tennis, Jeu de boules en Padel te promoten.
 2. De competitieregels worden aangepast op het punt “uitloting teams”. Wanneer een team uitgeloot is voor deelname vanwege een teveel aan deelnemende teams, zal dit team niet weer aan een eventuele loting deel hoeven te nemen totdat alle teams een keer zijn uitgeloot.
 3. De ALV vindt plaats op 20-02-2019. Uitnodiging volgt.
 4. De consumptieprijzen zullen als gevolg van de door de brouwerij berekende prijsverhoging met een zelfde procent verhoogd worden. Dit geldt niet voor koffie/thee. De verhoging van de BTW zal niet worden doorgerekend in de consumptieprijzen.
 5. Er wordt een nieuwe versterker aangeschaft voor het paviljoen.
 6. De World Tour voor de jeugd op zondag start vanaf 10.00 uur.

Bestuursmededelingen                           Datum 26-11-2018

 1. Januari 2019 wordt begonnen met de aanleg van de Padelbanen. Tevens worden 12 Jeu de Boules banen aangelegd op de twee ongebruikte banen op het park.
 2. Leden worden nog geïnformeerd over gebruik van Jeu de Boules banen. Enkel lid worden om te Jeu de Boulen is mogelijk. Jeu de Boulers kunnen gebruik maken van paviljoen. Voorlopig alleen recreatief Jeu de Boules.
 3. Op basis van berekening door bardienstcommissie betreffende het benodigde aantal bardiensten, zal overgegaan worden naar het (bij wijze van proef voor 1 jaar) invullen van een bardienst door 1 persoon ’s avonds op maximaal 1 a 2 avonden per week. Bij inschrijving voor bardienst zal aangegeven worden wanneer het een bardienst betreft uit te voeren door 1 persoon.
 4. De wachttijd tussen het voor de eerste en tweede keer achter elkaar afhangen wordt ingesteld op 15 minuten.
 5. De gravelbanen worden in het voorjaar door de gemeente gerenoveerd.
 6. Het “afhangen op afstand” wordt komend seizoen 2019 bij wijze van proef voor maximaal 2 banen uitgeprobeerd.

Bestuursmededelingen                         Datum 26-09-2018

 1. De “omgevingsvergunning” voor de aanleg van de Padel banen is door de gemeente verleend.
 2. In verband met de mogelijkheid van het verkrijgen van een extra subsidie, gaat de aanleg van de Padel banen zo snel mogelijk na 01-01-2019 van start. Oplevering zal uiterlijk 01-05-2019 plaatsvinden.
 3. De prijzen van de consumpties zullen niet worden verhoogd per 01-01-2019. Dit ondanks een verhoging van de BTW van 6 naar 9 %.
 4. De vrijwilligers bedankdag vindt plaats op 18 november (tennis en etentje).
 5. Er wordt samen met de gemeente nader onderzocht of de oude baan 9 en 10 als Jeu de Boules banen kunnen worden ingericht en hoe dit te integreren binnen de TTV.

Bestuursmededelingen                        Datum 20-06-2018

 1. De aanvraag voor de benodigde “omgevingsvergunning” voor de aanleg van de Padel banen is ingediend.
 2. Het bestuur buigt zich over het invulling geven aan de nieuwe privacy regelgeving.
 3. Per direct is het ook mogelijk te betalen met de tennispas. Opwaarderen van de pas kan in de kantine. Er komt een handleiding.
 4. De datum voor de te houden vrijwilligersdag, wordt op korte termijn bekend gemaakt.
 5. De oefenmuur krijgt nog dit jaar een opknapbeurt.

Bestuursmededelingen                   Datum 27-02-2018

 1. De ALV 2018 gaat plaats vinden op donderdag 15 maart .Uitnodiging volgt nog.
 2. De agenda en de bijbehorende stukken zullen op de website geplaatst worden ter inzage.
 3. De Padelclinic op 25/2 is goed bezocht en heeft een heleboel mensen enthousiast gemaakt voor Padel.
 4. TTV gaat deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Zoveel mogelijk leden van de Rabobank wordt gevraagd te stemmen op TTV. Dit betekent eventueel extra inkomsten voor de TTV.
 5. Per 1 april is het alleen nog mogelijk middels pinnen te betalen in het clubhuis.
 6. In verband met de clubkampioenschappen wordt gestreefd naar opening van de gravelbanen vanaf 25/3.

Bestuursmededelingen                   Datum 18-01-2018

 1. De ALV 2018 gaat plaats vinden op donderdag 15 maart .Uitnodiging volgt nog.
 2. Voorafgaand aan de ALV wordt er een voorlichtingsavond omtrent Padel voor de leden georganiseerd. Uitnodiging volgt nog.
 3. Het subsidieverzoek t.a.v. de eventuele aanleg van de Padelbanen is door de gemeente aangehouden en zal nu in maart 2018 behandeld worden.
 4. Jacques Sprenkels legt pas in de loop van 2018 zijn bestuursfunctie Algemene Zaken neer. Hij blijft dus ook lid van de Werkgroep Padel.
 5. Er wordt door de TC een evenementenkalender gemaakt. Wordt gepubliceerd op de site.
 6. In het clubhuis kan men op korte termijn electronisch betalen door middel van het opladen van een saldo op het KNLTB pasje. Uitleg hierover volgt nog.
 7. Er wordt een evaluatie met de bardienstcommissie gepland. Bekeken zal worden of de leeftijd waarop men geen verplichte bardienst meer hoeft te draaien, dient te worden aangepast.

Bestuursmededelingen                   Datum 20-11-2017

 1. Er wordt gewerkt aan het indienen van een subsidieaanvraag bij de gemeente betreffende de financiering voor de aanleg van Padel banen. Indien het subsidieverzoek wordt ingewilligd, zal daarna een extra Algemene Ledenvergadering worden belegd teneinde het standpunt van de leden te horen.
  Uitnodiging volgt nog.
 2. Er is een vacature voor de functie Bestuurslid Algemene Zaken. Deze functie wordt nu uitgeoefend door Jacques Sprenkels. Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar gaat hij zijn functie neerleggen. Voor informatie kan contact worden opgenomen met Jacques Sprenkels of Ad Seelen.
 3. De Nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op 13 januari 2018.
  Uitnodiging volgt nog.
 4. Er wordt in week 47 een nieuw afhangbord van de KNLTB geïnstalleerd. Instructie volgt nog.
 5. Er zal een handleiding voor het gebruik van de kassa ten behoeve van de bardienst worden neergelegd in het clubhuis.

 


Bestuursmededelingen                   Datum 10-10-2017

 1. Per 1-10-2017 is het All-in Jeugdpakket ingevoerd. Invoering heeft voor weinig problemen gezorgd.
 2. De werkgroep Padel is bezig met de voorbereiding van de subsidieaanvraag bij de gemeente. Info over Padel is geplaatst op de website en er is een mail richting leden uitgegaan.
 3. De kassa wordt gereed gemaakt voor het betalen door gebruik van een pasje voor competitieteams/teamtennisteams zodat geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van de papieren consumptielijsten.
 4. Vanaf 01-01-2018 zal alleen nog door middel van pinnen betaald kunnen worden in het clubhuis.
 5. Er wordt een nieuw afhangbord door de KNLTB geïnstalleerd. Koppeling met de app volgt.
 6. Leden die (na daarop geattendeerd te zijn) verzuimd hebben hun bardienst in te plannen zullen op korte termijn een brief ontvangen. Daarin wordt de mogelijkheid geboden alsnog voor 01-11-2017 een bardienst in te plannen, anders wordt overgegaan tot innen van de boete.

Bestuursmededelingen                   Datum 14-08-2017

 1. Er vinden gesprekken plaats met een potentiële nieuwe sponsor vanwege het eindigen van het sponsorcontract met Brejaart. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit met de leden gecommuniceerd worden.
 2. De werkgroep Padel heeft een actielijst opgesteld en is volop bezig met het onderzoek naar de aanleg van Padelbanen. In het najaar wordt duidelijk of er vanuit de gemeente hiervoor subsidie wordt verleend.
 3. De begroting 2017 is vastgesteld.
 4. De Vrijwilligersbedankdag staat gepland op 24 september.
 5. Er gaat geflyerd worden in de nieuwere wijken rondom en in Teteringen ten behoeve van de aanwas van nieuwe leden.
 6. Er is een vacature voor toezichthouder competitie voor op zaterdag zowel in het voor- als in het najaar.

Bestuursmededelingen                   Datum 19-06-2017

 1. De begroting voor 2017 zal per mail aan alle leden verzonden worden. Indien er geen bezwaren komen, kan de begroting daarna worden vastgesteld
 2. Er is een werkgroep Padel ingesteld, die de aanleg van Padelbanen nader gaat onderzoeken/uitwerken. Er wordt een actieplan opgesteld. Bij de gemeente zal worden geïnformeerd naar het bestaan van eventuele subsidiemogelijkheden.
 3. De aanschaf en aanleg van ledverlichting en zonnepanelen wordt voorlopig uitgesteld.
 4. Per 1 oktober wordt een all-in pakket voor jeugdleden ingevoerd. Ouders van jeugdleden worden op een speciaal hiervoor georganiseerde avond hierover ingelicht. Doel is meer jeugdleden aan TTV te binden/te behouden.
 5. De belavond voor de Vriendenloterij is goed verlopen. Er zijn 52 loten verkocht en 18 loten zijn gekoppeld. Dit levert voor TTV een jaarlijks terugkomend extra inkomen op.
 6. De clubkampioenschappen gaan dit jaar van start op woensdag 6 september 2017.
 7. Het bestuur wil overgaan op alleen pin betalingen. Nadere info volgt.

Bestuursmededelingen                       Datum 11-04-2017

1. Voor het vaststellen van de begroting voor 2017 wordt een extra ALV belegd. Het bestuur is in afwachting van definitieve bevestiging van afspraken met de gemeente aangaande de huurprijzen. Daarna volgt extra ALV.
2. De uitrol van de nieuwe KNLTB app is nog gaande. Er moeten nog keuzes worden gemaakt. Bestuur laat zich hierover voorlichten door de KNLTB.
3. Invoering van een “all in” pakket voor de jeugd zal worden voorafgegaan door een gedegen voorlichting/ inspraak voor en aan de ouders van de jeugdleden.
4. Onderzoek naar de aanleg van Padelbanen wordt opgestart. Er gaat bij omliggende tennisverenigingen die hier ervaring mee hebben worden geïnformeerd.
5. Het onderzoek naar de aanschaf van ledverlichting is in volle gang.
6. TTV gaat deelnemen aan een actie van de Vriendenloterij. Dit levert de gemeente extra inkomsten op. Op 18/5 wordt een belavond georganiseerd.


Bestuursmededelingen                   Datum 30-01-2017

1. De ALV vindt plaats op 15 februari 2017 om 20.0 uur.
2. Tijdens de de ALV zal een introductie van de nieuw KNLTB app plaats vinden op een leuke interactieve manier.
3. Invoering van een “all in” pakket voor de jeugd zal worden voorafgegaan door een gedegen voorlichting/ inspraak voor en aan de ouders van de jeugdleden.
4. Het Welkomsttoernooi zal plaats vinden op 25 maart voor zowel senior als jeugdleden. Uitnodiging volgt.
5. Iedereen wordt verzocht binnen zijn/haar eigen netwerk te informeren naar belangstelling om vrijwilliger te worden voor de TTV.


Bestuursmededelingen                  Datum 29-11-2016

 1. Het contract met de trainer Paul Honig gaat verlengd worden met 3 jaar.
 2. Ideeën met betrekking tot een “all in pakket” voor jeugdleden worden nader onderzocht c.q. uitgewerkt. Voorstel komt in ALV 2017. Voorlichting volgt.
 3. De ALV 2017 is op 15 februari 2017 om 20.00 u. Uitnodiging richting leden volgt.
 4. Onderzoek met betrekking tot aanschaf LED verlichting is lopende.
 5. TTV is dringend op zoek naar vrijwilligers voor verschillende taken. Een mail richting leden volgt.

Bestuursmededelingen                  Datum 29-09-2016

 1. De KNLTB lanceert in 2017 een snelle, eenvoudige webbased ledeninformatiesysteem waarmee clubs gemakkelijk alles wat binnen de club moet gebeuren, kunnen regelen. De TTV gaat hierop over.
 2. Gekoppeld aan dit systeem heeft TTV gekozen om ook de KNLTB ClubApp te gaan gebruiken. Door middel van deze App krijgt een vereniging veel meer mogelijkheden om hun leden aan de club te verbinden. Op www.knltb.club kan men alle informatie terugvinden over de App en de web-applicatie.
 3. In voorjaar 2017 komen er nieuwe competitievormen. Bestuur gaat zich nog beraden over bij TTV passende vormen.
 4. Emile Stuijvenberg gaat stoppen als bestuurslid. Marloes van Peer gaat de nieuwe voorzitster van de TC worden en aan de ALV zal worden voorgesteld haar als nieuw bestuurslid in de plaats van Emile te benoemen.
 5. De Vrijwilligers Bedankdag is dit jaar op 6 november.
 6. Nieuwjaarsreceptie 2017 wordt gehouden op 14 januari 2017.
 7. Er worden dringend mensen gezocht om plaats te nemen in de Jeugdcommissie.

Bestuursmededelingen                           Datum 13-06-2016

 1. Er is een nieuwe sponsor aangetrokken, namelijk My Fysio uit Teteringen. Er zal een doek worden opgehangen.
 2. In juli zal de gemeenteraad reageren op alle ingezonden reacties van Bredase tennisverenigingen op de conceptnota huur sportaccommodaties.
 3. Er komt een nieuwe app van de KNLTB. TTV gaat zich hierover laten informeren.
 4. De viering van het 60-jarig bestaan van de TTV vindt plaats op 10 september. Uitnodiging naar de leden volgt nog.
 5. Het is niet toegestaan een bardienst in te plannen op een tijdstip dat men ook competitie speelt. Het bardienst- en competitiereglement zal hierop worden aangepast.

Bestuursmededelingen                            Datum 11-04-2016


1. Het bestuur gaat zich voor wat betreft duurzame investeringen in eerste instantie richten op ledverlichting. Er zal info worden ingewonnen bij andere verenigingen, de KNLTB en bij aanbieders van dit soort verlichting.

2. Het is verboden na het einde van iemands bardienst de bardienst over te dragen aan een derde. Dit zal ook op de instructiekaart voor de bardienst gaan worden vermeld.

3. Er is een vacature voor een toezichthouder tijdens de competitiedagen. Deze persoon dient aanwezig te zijn tijdens competitieavonden/dagen totdat de laatste partij op de baan staat.

4. De ramen en deuren van het paviljoen dienen na 23.00 uur gesloten te zijn ter voorkoming van geluidshinder voor omwonenden.

5. Met het oog op de financiële positie van de TTV worden de prijzen van de consumpties met € 0,10 verhoogd (en de prijzen van de speciale bieren nog iets meer).


Bestuursmededelingen – 2016 nr. –       Datum 19-01-2016

1. De datum voor de Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar maandag 29 februari om 20.00 uur. Een uitnodiging hiervoor volgt.
2. Op 10 september zal er een feest worden georganiseerd voor het 60-jarig Jubileum van de TTV.
3. Door de Jeugdcommissie is een activiteitenkalender samengesteld. De clubkampioenschappen voor de Jeugd zullen plaats vinden op 9 september 2016.
4. Het Openingstoernooi staat gepland op 4 april 2016.
5. De pasjes voor het nieuwe tennisseizoen kunnen op 22 maart in het paviljoen worden opgehaald
6 .Het bestuur gaat het komende jaar de mogelijkheden van duurzame investeringen (bijv. LED-lampen, zonnepanelen) onderzoeken.
7. Een lid van het bestuur neemt altijd deel aan het Bredaas Tennisoverleg (BTO). Het bestuur acht het van belang dat verenigingen gezamenlijk hun stem laten horen richting gemeente.